På spåret med Dalabanan

Vart är vi på väg?  Fakta om, behov av och argument för utvecklingen av Dalabanan.

Vart är vi på väg?

År 2025 ska Dalabanan ha kraftigt förkortade restider och ökad kapacitet jämfört med det som gäller i dagsläget. Det ska bli ett tillförlitligt och väl fungerande transportstråk som möjliggör hållbar tillväxt i hela regionen – både ekonomisk, social och ekologisk. Detta kan dock bara bli verklighet under en förutsättning:

 

Regeringen och Trafikverket måste redan idag prioritera de åtgärder och förbättringar som krävs för att Dalabanan ska kunna tillgodose de framtida och ständigt ökande transportbehoven.

 

Det är helt enkelt inte acceptabelt att dagens infrastruktur längs Dalabanan utgör en begränsning av tillgängligheten till arbetstillfällen, arbetskraft och uppdragsgivare. Om vi ska kunna möta den ökande miljömedveten​heten och kraven på tillgänglighet och samtidigt öka andelen tågresor i framtiden, måste tågen utvecklas och Dalabanan ges högre kapacitet.

Det är trångt på spåren

Dalabanan möjliggör

Dalabanan ska bli ett tillförlitligt och väl fungerande stråk som möjliggör hållbar tillväxt i hela regionen.

En utveckling av Dalabanan möjliggör ökad arbetspendling

Arbetsmarknadsregionerna längs Dalabanan förstoras då allt fler väljer att dags- eller veckopendla. Många vill också kunna öka sin livskvalitet genom att periodvis jobba hemifrån eller från det lokala företaget. Genom ökad turtäthet, kortare restider och modernare tåg kan Dalabanan möta både människornas och arbetsgivarnas behov. Det ger attraktiva boendeorter för dem som arbetar, men inte vill bo i, de större städerna. Lokala företag ges möjlighet att attrahera arbetskraft bland personer som bor längs hela Dalabanan. Och nya tåg med modern teknik gör det möjligt att arbeta under resan.

expansion inom näringslivet

Längs hela Dalabanan – från Uppsala till Mora – finns världsledande företag som bland andra ABB, SSAB, Stora Enso, Metso Minerals och Outokumpu. För att dessa och andra expanderande företag ska kunna utvecklas är det dock viktigt med:

 

Lättillgänglighet för de människor som arbetar inom företag med verksamhet utomlands och över hela landet eftersom Dalabanan stannar vid Arlanda.

 

Väl fungerande godstrafik. För ett hållbart och miljövänligt företagande.

 

Snabb tillgång till kompetens från andra orter i Sverige och utlandet.

 

Genom att påbörja en utveckling av Dalabanan i dag kan vi bidra till att stärka både regionens och hela Sveriges ekonomi.

Dalabanan ger skjuts åt besöksnäringen

Dalarna är ett av Sveriges största turistmål och har besökare från när och fjärran. Idag (2018) finns drygt 100.000 bäddar för besökare i dalafjällen. Inom några år kommer antalet att ha växt med ytterligare 20-25 procent. Ju fler besökare, desto större intäkter via besöksnäringen. Här är Dalabanan viktig genom att göra både Dalarna och alla attraktiva turistmål längs hela stråket lättillgängligt när det gäller:

 

Fjällturism året runt.
Idrottsevenemang och kulturhändelser.
Traditionella, och för många besökare exotiska högtidsfiranden.
Naturupplevelser av alla de slag.

 

En förutsättning för att besöksnäringen ska kunna fortsätta att växa är väl fungerande transporter, vilket en utveckling av Dalabanan i högsta grad kommer att bidra till.

Hela Sverige gynnas av att Dalabanan förbättras

Dalabanan knyter ihop Dalarna med Sala, Heby, Uppsala och Arlanda. Det ger i sin tur Storstockholm och den snabbt växande Mälardalsregionen bättre tillgång till den arbetskraft och kompetens som finns utefter Dalabanan. Om vi ska kunna möta människornas och näringslivets behov och en ökande miljömedvetenhet måste Dalabanan få bättre kapacitet. Då kan vi uppnå våra mål:

 

Hållbar tillväxt för landsbygd, näringsliv och besöksnäring.
Effektiv arbetspendling som ökar livskvaliteten.
Hållbar och miljövänlig godstrafik.
Kortare restider.

 

Möjligheterna till en levande landsbygd i interaktion med städerna leder till att hela Sverige tjänar pengar. Därför bör Dalabanan omedelbart får högre prioritet när det gäller infrastruktursatsningar.