På spåret med Dalabanan

Vart är vi på väg?  Fakta om, behov av och argument för utvecklingen av Dalabanan.

Vart är vi på väg?

År 2025 ska Dalabanan ha förkortade restider och ökad kapacitet jämfört med idag. Dalabanan ska vara ett tillförlitligt och väl fungerande transportstråk som bidrar till miljövänlig, ekonomisk och socialt hållbar tillväxt i hela regionen. Dalabanan tillgängliggör mer arbetskraft, bidrar till fler arbetstillfällen och möjliggör effektivare godstransporter.

Om ökade person- och godstransporter via järnväg ska kunna bidra till att uppnå klimatmålen krävs utvecklade fordon och högre kapacitet i infrastrukturen.

 

För att Dalabanan ska kunna tillgodose de framtida kontinuerligt ökande transportbehoven förutsätter det att banans behov av åtgärder och förbättringar prioriteras.

Det är trångt på spåren

Dalabanan möjliggör

Dalabanan ska bli ett tillförlitligt och väl fungerande stråk som möjliggör hållbar tillväxt i hela regionen.

En utveckling av Dalabanan möjliggör ökad arbetspendling

Arbetsmarknaden längs eller i anslutning till Dalabanan förstoras då allt fler har möjlighet att dags- eller veckopendla. Många vill också kunna öka sin livskvalitet genom att periodvis jobba från hemmet eller från andra platser än den ordinarie arbetsplatsen. Det ger attraktiva boendeorter för de som arbetar, men inte vill bo i, större städer. Lokala företag ges möjlighet att attrahera arbetskraft bland personer som bor längs eller i anslutning till Dalabanan. Tåg med modern teknik gör det dessutom möjligt att utnyttja tågresan till arbete.

 

Genom ökad turtäthet, kortare restider och modernare tåg kan Dalabanan bidra till att uppfylla både arbetstagares och arbetsgivares behov.

expansion inom näringslivet

Längs hela Dalabanan – från Uppsala till Mora – finns världsledande företag som bland andra Hitachi (ABB), SSAB, Stora Enso, Metso Minerals och Outokumpu. Många andra företag som är transportintensiva finns i anslutning till Dalabanan, till exempel Apotea och AdLibris. För att dessa och andra expanderande företag ska kunna utvecklas och nyttja järnvägen är det dock viktigt med:

 

Lättillgänglighet för de som arbetar med verksamhet utomlands och i andra delar av Sverige. Det ska vara enkelt och snabbt att med hjälp av Dalabanan ta sig till och från företag/organisationer längs och i anslutning till stråket. Inte minst till och från Stockholm och Arlanda.

 

Väl fungerande godstrafik. För ett hållbart och miljövänligt företagande.

 

Dalabanans utveckling bidrar till att stärka både regionens och hela Sveriges ekonomi.

Dalabanan ger skjuts åt besöksnäringen

Dalarna är ett av Sveriges största turistmål och har besökare från när och fjärran. Dalarna är största besöksdestinationen i landet efter storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 2019 var det ca 15,5 miljoner gästnätter i Dalarna. Besökarna spenderade ca. 7,6 miljarder kronor. Här är Dalabanan viktig genom att göra både Dalarna och alla attraktiva turistmål längs och i anslutning till stråket lättillgängliga, till exempel:

 

Fjällturism året runt.
Idrottsevenemang och kulturhändelser.
Traditionella högtidsfiranden.
Naturupplevelser av alla de slag.

 

När boende efter eller i anslutning till Dalabanan turistar utanför hemregionen bidrar Dalabanan med transportmöjligheter till tex. Arlanda och Stockholm.

Hela Sverige gynnas av att Dalabanan utvecklas

Dalabanan knyter ihop Dalarna med Sala, Heby, Uppsala, Arlanda och via anslutningar Västerås. Förutom transport till städer i anslutning till stråket ger stråket också Storstockholm och den snabbt växande Mälardalsregionen bättre tillgång till den arbetskraft och kompetens som finns utefter Dalabanan. Dalabanan möjliggör också pendling för studier på annan ort. Dalabanan bidrar därmed till att uppfylla arbetstagares, näringslivets och studerandes behov på ett miljövänligt sätt, dvs.

 

Hållbar tillväxt för landsbygd, näringsliv och besöksnäring.
Effektiv arbetspendling som ökar livskvaliteten.
Hållbar och miljövänlig godstrafik.
Kortare restider.

 

Dalabanan möjliggör en levande landsbygd i interaktion med storstadsregioner vilket på ett positivt sätt bidrar till ett välmående Sverige.